ZASADY OCHRONY DANYCH FUNDACJI CALM

1. Zasady, zakres i cele

1.1 Oświadczenie

Zarząd fundacji CALM, mającej siedzibę w Rotterdamie,( info@calm.dhamma.org ), w Holandii zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich stosownych przepisów dotyczących danych osobowych oraz do ochrony praw i wolności osób, których informacje CALM zbiera zgodnie z przepisami obowiązującymi w różnych regionach.

1.2 Zobowiązanie

Fundacja Calm zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych i dobrych praktyk zgodnie z obowiązującym prawem w:

 1. przetwarzaniu danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne dla uzasadnionych celów organizacyjnych;
 2. gromadzenia tylko niezbędnych danych osobowych wymaganych do tych celów i nie przetwarzania niepotrzebnych danych danych osobowych;
 3. dostarczania czytelnej informacji, kiedykolwiek będzie to możliwe lub wymagane, w jaki sposób dane osobowe będą być używane i przez kogo;
 4. przetwarzania tylko adekwatnych do celu danych osobowych;
 5. przetwarzania danych osobowych uczciwie i zgodnie z prawem; < / span>
 6. zachowania danych osobowych aktualnych;
 7. przechowywania danych osobowych tylko tak długo, jak to konieczne z powodów prawnych lub organizacyjnych,
 8. szanując osoby&rsquo I ich prawo do swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. bezpieczeństwa danych osobowych; dane będą dostępne tylko w niezbędnym zakresie, dostępne dla jak najmniejszej liczby osób, i tylkoko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne;
 10. Informacje z UE będą odpowiednio chronione za pomocą BCR, samocertyfikacji lub standardowe klauzule umowne.

  1.3 Cel zbierania i przechowywania danych

  CALM i jego pracownicy (usługujący, patrz definicje poniżej), zbierają i oceniają informacje do następujących celów; t o aby umożliwić nauczycielowi asystentowi lub usługującemu w jego / jej imieniu ocenę, czy uczeń jest odpowiedni do przyjęcia na kurs, aby umożliwić kierownictwu ośrodka zaplanowanie zakwaterowania, wyżywienia i czasami transportu dla ucznia , aby umożliwić właściwe wskazówki i pomoc dla ucznia przed, w trakcie i po kursie medytacji Vipassana, z powodów prawnych lub wykonania umowy, co oznacza przetwarzanie informacji niezbędnych do zapewnienia uczniowi lub usługującemu usługi, o którą sam prosił, uczyli udział w kursie lub pomaganie w ośrodku. Oraz dla celów związanych z kursami, które mogą obejmować biuletyny informacyjne, listy korespondencyjne, listy wspólnych dojazdów, listy dotacji.

  Powiadomienia

  1.4 Calm powiadomił Urząd Ochrony Danych, “De Autoriteit Persoonsgegevens”, w Hadze, w Holandii, że jest administratorem danych i przetwarza określone informacje na temat osób, których dane dotyczą. Fundacja Calm zdefiniowała wszystkie dane osobowe, które przetwarza, jest to zawarte w spisie danych. Urząd Ochrony Danych dokona przeglądu i doradzi w zakresie stosowania BCR jako mechanizmu zapewniającego zabezpieczenie międzynarodowego przekazywania informacji o uczniach.

  Partnerzy i wszelkie strony trzecie współpracujące z CALMem lub dla niego, które mają lub mogą mieć dostęp do danych osobowych, będą musiały przeczytać, zrozumieć i przestrzegać tych zasad. Żadna strona trzecia nie może uzyskać dostępu do danych osobowych przechowywanych w fundacji Calm bez uprzedniego zawarcia umowy o zachowaniu poufności danych, która nakłada na strony trzecie zobowiązania nie mniej uciążliwe niż zobowiązania, które zobowiązują fundację CALM. Umowa taka daje fundacji CALM prawo do kontroli zgodności z umową. .

2. Definicje używane przez organizację (zaczerpnięte z RODO)

Dane osobowe & ndash; wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("podmiot danych"); Osoba fizyczna dająca się zidentyfikować to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), adres, adres email lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, mentalnej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizycznej.

Specjalne kategorie danych osobowych & ndash; Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego, orientacji seksulanej.

Administrator danych & ndash; osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego. Administrator oraz szczególne kryteria dotyczące jego nominacji mogą zostać przewidziane w prawie UE ub w prawie państwa członkowskiego.

Temat danych & ndash; każda żywa osoba, która jest przedmiotem danych osobowych będących w posiadaniu organizacji.

Przetwarzanie & ndash; dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, zautomatyzowanych lub nie, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultowanie, wykorzystanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

Profilowanie   to każda forma automatycznego przetwarzania danych w celu oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną lub w celu analizy lub przewidywania wyników tej osoby w pracy, sytuacji ekonomicznej, miejsca zamieszkania, zdrowia, osobistych preferencji, niezawodności lub zachowania. Definicja ta wiąże się z prawem podmiotu danych do sprzeciwiania się profilowaniu oraz prawa do informacji na temat istnienia profilowania, działań opartych na profilowaniu i przewidywanych skutkach profilowania dla danej osoby.

Naruszenie danych osobowych & ndash; naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub inaczej przetwarzanych. Obowiązkiem administratora jest zgłaszanie organom nadzorczym naruszeń danych osobowych oraz przypadków, w których naruszenie może niekorzystnie wpłynąć na dane osobowe lub prywatność osoby, której dane dotyczą.

Zgoda podmiotu danych - oznacza dowolnie podane, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie życzeń osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych .

Dodatkowe definicje


Uczeń : każdy, kto zgłasza się lub bierze udział w kursie kurs medytacji Vipassana prowadzony przez nauczyciela aststenta SN Goenki.

Nauczyciel-asystent : osoba wyznaczona przez S.N. Goenkę lub jego przedstawicieli, następców, aby prowadzić kursy medytacji Vipassana, do tej kategorii zalczają się też nauczyciele.

Starszy uczeń : Każdy, kto ukończył kurs medytacji Vipassana prowadzony przez S.N. Goenkę lub jednego z jego nauczycieli asystentów.

Usługujący : starszy uczeń, który pomaga na kursie lub w ośrodku.

3. Odpowiedzialności

3.1 Calm określa cele i sposoby użycia oprogramowania

3.2 Wszystkie osoby pełniące funkcje kierownicze lub nadzorcze w fundacji Calm są odpowiedzialne za opracowywanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie obsługi informacji w obrębie organizacji; obowiązki są określone w poszczególnych opisach stanowisk.

3.3 Inspektor ochrony danych i członkowie zarządu Fundacji Calm odpowiadają przed Radą Nadzorczą Spokoju w zakresie zarządzania danymi osobowymi w programie CALM oraz za zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych i dobrymi praktykami. Ta odpowiedzialność obejmuje bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do zgodności z zasadami.

3.4 Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Zarząd Fundacji CALM posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Są oni odpowiedzialni za przestrzeganie niniejszych zasad przez Calm’s , a w szczególności odpowiedzialni za zapewnienie zgodności CALMa z RODO. Członkowie Rady Nadzorczej podobnie jak Zarząd mają przetwarzanie danych w zakresie swojej odpowiedzialności.

3.5 Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych należy do obowiązków wszystkich usługujących, przetwarzających dane osobowe.

< span> 3.6 Polityka szkoleniowa Fundacji Calm’s określa szczegółowe wymagania dotyczące szkolenia i podnoszenia świadomości w odniesieniu do określonych ról usługujących korzystających z oprogramowania CALM.

3.7 Usługujący współpracujący z CALMem są odpowiedzialni za dostarczenie dokładnych i aktualnych własnych danych osobowych.

4. Ocena ryzyka

Cel: Zapewnienie, że fundacja Calm jest świadoma wszelkich zagrożeń związanych z przetwarzaniem określonych typów danych osobowych. CALM ma proces oceny poziomu ryzyka dla osób związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych . Oceny będą również przeprowadzane w odniesieniu do przetwarzania podejmowanego przez inne organizacje w imieniu fundacji Calm. CALM powinien zarządzać wszelkimi ryzykami zidentyfikowanymi przez ocenę ryzyka w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa niezgodności z tą polityką.

Tam, gdzie może istnieć zwiększone ryzyko podczas przetwarzania, w szczególności przy użyciu nowych technologii, fundacja CALM, biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania prawdopodieństwo spowodowania wysokiego ryzyka dla praw i wolności & bdquo; osób fizycznych, dokonuje oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych.

Jedna ocena może dotyczyć zestawu podobnych operacji przetwarzania, które wykazują podobne wysokie ryzyko.

Jeśli w wyniku oceny wpływu na ochronę danych okaże się, że rozpoczęcie prztwarzania danych przez fundację CALM mogłoby nieść ryzyko szkody i / lub cierpienie osób, których dane dotyczą, decyzja o tym, czy akcja może być kontynuowana, zależy od dalszej oceny inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych, jeżeli istnieją poważne obawy, zarówno co do potencjalnej szkody lub niepokoju, jak i ilości danych, przekazuje sprawę do rady Fundacji Calm lub rady nadzorczej Fundacji Calm.

Zostaną wybrane i zastosowane odpowiednie kontrole w celu zmniejszenia poziomu ryzyka związanego z przetwarzaniem pojedynczych danych do akceptowalnego poziomu, poprzez odniesienie do udokumentowanych kryteriów akceptacji ryzyka Calm & rsquo oraz wymagań GDPR (RODO).

5. Zasady ochrony danych

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się zgodnie z następującymi zasadami ochrony danych według Rozporządzenia. Zasady i procedury Fundacji Calm mają na celu zapewnienie zgodności z nimi.

5.1 Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście.

Administrator danych, Fundacja CALM ma przejrzyste i łatwo dostępne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i korzystania z przez osoby prywatne z “praw i wolności” . Informacje muszą być przekazywane podmiotowi danych (osobie, której dotyczą) w zrozumiałej formie za pomocą jasnego i prostego języka.

Informacje, które należy przekazać podmiotowi danych, muszą obejmować:

5.1.1 Nazwę administratora danych i dane do kontaktu oraz, jeżeli taki istnieje, przedstawiciela administratora danych; span>

5.1.2 cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania;

5.1.3 okres przechowywania danych osobowych;

5.1.5 kategorie danych osobowych, które są zbierane;

5.1.6 odbiorców lub kategorie odbiorców danych osobowych;

5.1.8 wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do zagwarantowania rzetelnego przetwarzania.

< span>5.2 Dane osobowe muszą być dokładne i aktualne.

< >> 5.2.1 Dane, które są przechowywane przez długi czas, muszą zostać przeglądane i zaktualizowane w razie potrzeby. Nie należy przechowywać żadnych danych, co do których prawidłowości nie ma pewności.

5.2.2 Zarząd Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana i Fundacja Calm są odpowiedzialne za zapewnienie, że wszyscy usługujący są przeszkoleni w zakresie zbierania dokładnych danych i ich przechowywaniaa.

5.2 .3 Obowiązkiem uczniów jest zapewnienie, że dane przechowywane przez firmę Calm są dokładne i aktualne. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego i kursowego itp. Będzie traktowane jako pewnik, że dane tam zawarte są dokładne w dniu przedłożenia.

< > 5.2.4 Usługujący i uczniowie powinni powiadomić Fundację CALM o wszelkich zmianachi, aby umożliwić odpowiednią aktualizację danych osobowych. Dostarczono instrukcje aktualizowania zapisów. Obowiązkiem Fundacji Calm jest zagwarantowanie, że wszelkie powiadomienia dotyczące zmian danych zostaną odnotowane i zastosowane.

5.3 Dane osobowe muszą być przechowywane w takiej formie, aby osoba, której dane dotyczą, mogła zostać zidentyfikowana tylko tak długo, jak to jest konieczne do przetworzenia.

5.3.2 Dane osobowe zostaną zachowane zgodnie z procedurą przechowywania zapisów i po jej upływie czasu przetwarzania muszą zostać bezpiecznie zniszczone, zgodnie z tą procedurą.

5.4 Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo

5.5 Należy podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych jak też utracie lub zniszczeniu czy uszzkodzeniu danych osobowych.

Różne formy kontroli zostały wybrane na podstawie oceny zidentyfikowanego ryzyka w stosunku do danych osobowych oraz potencjalnego ryzyka szkody osób, których dane są przetwarzane.

5.6 Dane osobowe a przekazanie za granicę

Przekazywanie danych osobowych jest zabronione, o ile nie ma zastosowania jedna lub więcej z określonych zabezpieczeń lub wyjątków.

5.6.1 Zabezpieczenia

Ocena adekwatności przez administratora danych z uwzględnieniem następujących czynników:

 • charakter przekazywanych informacji;
 • kraj lub terytorium pochodzenia danych; docelowe przeznaczenie informacji ;
 • w jaki sposób informacja będzie użyta i przez jaki czas;
 • prawo i praktyki w kraju przekazania, w tym odpowiednie kodeksy postępowania i zobowiązania międzynarodowe;

5.6.2 Wiążące reguły korporacyjne

5.6.3 Klauzule umów modelowych

Calm może przyjąć zatwierdzone wzorcowe klauzule umowne dotyczące przesyłania danych poza UE. Jeśli Fundacja Calm przyjmuje klauzule kontraktu modelowego zatwierdzone przez organ ochrony danych, automatycznie rozpoznaje zasadność przekazania.

5.6. 4 Wyjątki

W przypadku braku decyzji o odpowiedniej ochronie, w tym wiążących reguł korporacyjnych, przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

 • osoba, której dane dotyczą, wyraźnie zgodziła się na proponowane przeniesienie, po tym jak została poinformowana o możliwym ryzyku takiego przekazania dla osoby, której dane dotyczą, z powodu braku decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych i odpowiednich gwarancji;
 • przeniesienie jest konieczne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub wprowadzenie środków poprzedzających zawarcie umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą;
 • przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem danych a inną osobą fizyczną lub prawną;
 • przeniesienie jest konieczne z ważnych względów interesu publicznego;
 • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • konieczne jest przeniesienie w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innych osób, gdy osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
 • przeniesienie następuje z rejestru który zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego ma na celu dostarczenie informacji społeczeństwu i który jest otwarty do konsultacji przez ogół społeczeństwa lub przez każdą osobę, ale tylko w zakresie określonym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego. .

  są publikowane w < / span> Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Podmioty, których dane dotyczą, zostaną poinformowane o przysługujących im prawach zgodnie z podpisanym BCR i obowiązującym ustawodawstwem. Jeżeli informacje dotyczą studentów z UE, mają oni dodatkowe prawa, zapewniające im kontakt z osobą do kontaktu ds ochrony danych (PCP) i inspektorem ochrony danych osobowych (DPO) zgodnie z BCR. Podmioty, które chcą złożyć zażalenie do Fundacji CALM dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, mogą złożyć skargę bezpośrednio do osoby kontaktowej ds. ochrony danych i inspektora ochrony danych.

7. Bezpieczeństwo danych

Wszyscy usługujący są odpowiedzialni za zapewnienie, że wszelkie dane osobowe, które Calm posiada i za które jest odpowiedzialny, są przechowywane w bezpieczny sposób i nie są w żadnych warunkach ujawniane osobom trzecim, chyba że ta strona trzecia została specjalnie upoważniony przez fundację Calm do otrzymywania tych informacji i zawarła umowę o zachowaniu poufności.

Wszystkie dane osobowe powinny być dostępne tylko dla tych, którzy muszą z nich korzystać, a dostęp może być przyznany tylko zgodnie z Zasadami kontroli dostępu. Dane osobowe muszą być przechowywane:

 • w zamykanym pomieszczeniu z kontrolowanym dostępem; i / lub
 • w zamkniętej szufladzie lub szafce na dokumenty; i / lub
 • jeśli są skomputeryzowane, chronione hasłem zgodnie z wymaganiami korporacyjnymi w zasadah kontroli dostępu; i / lub
 • zapisane na (wymiennym) nośniku komputerowym, który jest zaszyfrowany.
 • Powinny być anonimizowane lub pseudomizowane w miarę możliwości .

Należy zwrócić uwagę, aby ekrany i terminale komputera były niewidoczne z wyjątkiem usługujących mających autoryzowany dostęp. autoryzowanych. Wszyscy usługujący są zobowiązani do zawarcia Umowy o dpouszczenie do użytkowania zanim uzyskają dostęp do jakichkolwiek informacji organizacyjnych.

Ręczne zapisy nie mogą być pozostawione tam, gdzie mogą być dostępne przez nieupoważnione osoby. Gdy zapisy papierowe nie są już potrzebne, muszą zostać usunięte z bezpiecznej archiwizacji.

Dane osobowe można usuwać lub zdecydować o zatrzymaniu zgodnie z procedurą zatrzymywania danych. Papierowe zapisy, które dotarły do ​​daty ich przechowywania, są rozdrabniane i usuwane jako poufne odpady & rsquo ;. Dane z dysków twardych z komputerów osobistych, należy usunąć i dyski natychmiast zniszczyć zgodnie z wymaganiami.

Przetwarzanie danych osobowych poza terenem Fundacji& rsquo; przedstawia potencjalnie większe ryzyko utraty, kradzieży lub uszkodzenia danych osobowych. Usługjący muszą być specjalnie upoważnieni do przetwarzania danych poza siedzibą Fundacji, należy zapoznać się z procedurą dotyczącą naruszenia danych i zastosować ją w razie potrzeby.

8. Ujawnienie danych

CALM musi zapewniać, że dane osobowe nie są ujawniane nieuprawnionym stronom trzecim, w tym członkom rodziny, znajomym, organom rządowym, a także w pewnych okolicznościach policji. Wszyscy usługujący powinni zachować ostrożność, gdyby byli proszeni o ujawnienie przechowywanych danych osobowych innych osób, jak też powinni uczestniczyć w odpowiednich szkoleniach, które nauczą ich jak radzić sobie z takim ryzykiem. Ważne jest, aby mieć na uwadze, czy ujawnienie informacji jest istotne i konieczne do prowadzenia kursów lub do wypełnienia polskich zobowiązań prawnych. Wszystkie wnioski o dostarczenie danych z jednego z tych powodów muszą być poparte odpowiednimi dokumentami, a wszystkie takie ujawnienia muszą być wyraźnie autoryzowane przez osobę odpowiedzialną za prywatność i inspektora ochrony danych.

9. Procedura w przypadku naruszenia ochrony danych

Calm zintegrował procedurę naruszenia danych. Każde naruszenie musi zostać zgłoszone DPO zgodnie z zatwierdzonymi zasadami.

10. Data wejścia w życie

Zasady Ochrony Danych obowiązują od 26 maja 2018r. CALM zastrzega sobie prawo do dopasowania lub zmiany Zasad. Wszyscy użytkownicy CALMa są zobowiązani do stosowania Zasad Ochrony Danych. Dotyczy to Zarządu Fundacji CALM, Organu Nadzoru, inspektora ochrony danych, członków zarządu Polskiej Fundacji Medytacji Vipassana i usługujących używających oprogramowania CALM oraz krajów trzecich i innych podmiotów,o ile są wspomniane w Zasadach Ochrony Danych, jako zobowiązane do przestrzegania niniejszych zasad

11. Komunikacja

Zasady zostaną przekazane uczniom i pomocnikom ubiegającym się o uczestnictwo w kursach w zrozumiały i kompleksowy sposób. Kopia tych zasad jest dostępna dla wszystkich użytkowników Calm na żądanie, można ją również znaleźć na stronie internetowej.